Toezichthouders

Under construction

De AFM en het KiFid

De AFM houdt toezicht op verzekeraars en andere financiële dienstverleners. De Wet financieel toezicht (Wft) bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en – in het geval van verzekeringen – ook aan bedrijven.

De wet stelt eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. Deze algemene normen uit de wet zijn verder uitgewerkt in het Besluit financiële dienstverlening dat per 1 januari 2006 is vastgesteld. Financiële dienstverlening is alleen toegestaan als men over een vergunning of een ontheffing beschikt.

Verzekeraars hebben in principe een vergunning van rechtswege verkregen van de AFM, op basis van de vergunning die zij hebben op basis van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv) of de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn). De vergunning van rechtswege strekt zich uit tot de activiteiten die de verzekeraar op grond van de Wtv of Wtn mag verrichten.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet financieel toezicht (Wft) van kracht. De Wft vervangt 7 toezichtswetten, waaronder de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Alle financiële dienstverleners hebben vanaf 1 januari 2007 een vergunning op basis van de Wft nodig.

Een financieel dienstverlener is degene die een ander financieel product dan een financieel instrument aanbiedt (dus ook: banken en verzekeraars), of die adviseert, bemiddelt, herverzekerings-bemiddelt, optreedt als gevolmachtigde agent of optreedt als ondergevolmachtigde agent.

KiFid

Van Luijken Verzekeringsadvies is aangesloten bij het KiFid. Wanneer u een klacht hebt over financiële producten of diensten, kunt u bij het KiFid terecht. Zij bemiddelen in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.